Riskhantering i den fysiska planeringen

I samband med fysisk planering intill riskkällor såsom exempelvis transportleder för farligt gods och industrier som hanterar farliga kemikalier behövs kvalificerad riskhantering för att säkerställa acceptabla risknivåer för tredje man. Med hänsyn till den förtätning som sker på utbredd front krävs särskilt hänsynstagande till samhällsrisk i ett led att möjliggöra hållbara och levande stadsdelar med bibehållen säkerhetsnivå.

Vi utför kvalitativa bedömningar, grovanalyser och detaljerade analyser med beräkningar av individ- och samhällsrisk. Med riskanalys som ett verktyg för beslutsfattande tar vi fram optimerade säkerhetskoncept utifrån beställarens önskemål och lagens krav. Vi eftersträvar att identifiera flexibla och kostnadseffektiva säkerhetskoncept som minimerar inverkan på gestaltning och arkitektur utan att tumma på säkerhetsnivån.

Vi samordnar och leder projektets riskhanteringsarbetet och fungerar som beställarens ombud i alla frågor som rör riskhanteringen, i projektets alla faser. Vi involverar och samordnar riskfrågorna med intressenter och beslutande myndigheter såsom t.ex. länsstyrelsen.

Exempel på referensprojekt

Inom de stora och riskutsatta stadsutvecklingsprojekten Hagastaden, Norra Djurgårdsstaden och Nordvästra Kungsholmen har medarbetare från Projektstaben ansvarat för ledning och samordningen av riskhanteringsarbetet inom den fysiska planeringen. Stort fokus har legat på att utarbeta innovativa skyddslösningar som möjliggör en kraftig förtätning samtidigt som godtagbara samhällsrisknivåer säkerställs.

Vårt långa engagemang i projekt Hagastaden har gett oss en unik kunskap avseende analysarbetet och kravställning vad gäller brand- och explosionshänsyn vid planläggning ovan/intill tunnlar, så kallade överdäckningar.

Kontaktperson

Kontaktperson

Mathias Lööf
mathias.loof@projektstaben.se
076 – 409 27 74

Projektriskhantering

Riskhantering (fysisk planering)

Brandsäkerhet

Arbetsmiljö

Miljö

Kvalitet

2 + 3 =

Kontakt

E-post

info@projektstaben.se

Adress

Sankt Göransgatan 66, 3 tr, 112 33 Stockholm